Express Document Bar

Express Document Bar

Ingyenes
OPERÁCIÓS RENDSZER:
Nyelv:

Leírás

Express Document Bar는 작업중인 도면들을 Bar 타입의 컨트롤의 항목을 선택해서 바로 도면을 이동할 수 있습니다.

[주요기능]

 1. 열려진 도면들을 Bar 컨트롤에 미리보기를 제공합니다.
 2. Bar 컨트롤은 사용자가 쉽게 크기 및 위치를 변경할 수 있습니다.
 3. Bar 컨트롤의 크기에 따라 미리보기 이미지가 변경됩니다.
 4. Bar 컨트롤 항목에서 마우스 오른쪽 버튼으로 메뉴를 이용할 수 있습니다.
 5. Bar 컨트롤의 색상 및 스킨을 사용자가 설정할 수 있습니다.

 

[메뉴기능]

 1. Only current document Open: 현재 열린 도면만 열기합니다.
 2. Save All: 열려진 도면들을 모두 저장합니다.
 3. Save and Close All: 열려진 도면들을 모두 저장하고 닫기 합니다.
 4. Collapse all: 모든 항목들을 접힌 상태로 변경합니다.
 5. Expand all: 모든 항목들을 펼친 상태로 변경합니다.
 6. Current Only expand: 현재 도면만 펼치고 나머지 도면들은 접힌 상태로 변경합니다.
 7. Ascending Sort: 도면의 이름으로 오름 정렬하여 항목들의 위치를 변경합니다.
 8. Descending Sort: 도면의 이름으로 내림 정렬하여 항목들의 위치를 변경합니다.
 9. Setting...: 색상및 스킨을 변경할 수 있는 설정 대화상자를 실행합니다.

 

[색상 및 스킨 설정]

 1. Design의 해더, 본체, 바탕을 선택하면 해당하는 속성들이 오른쪽에 표시됩니다.
 2. 색상 및 이미지를 선택하여 다양한 스킨을 구성할 수 있습니다.
 3. 설정된 값은 ini 파일에 저장되어 관리됩니다.

(ini 파일을 별도로 관리하면 다양한 스킨효과를 변경할 수 있습니다) 

Verzióinformáció

Verzió 2.1.1, 2023. 03. 29.
AutoCAD 2024 지원


Képernyőfelvételek és videók


Ügyfélértékelések

2 értékelés
Műszaki segítségnyújtás
 • 其他语言支持?
  Kai Liu | július 15, 2020 Ellenőrzött letöltés (Mit jelent ez?)

  Wish add language support such as English,Chinese...


 • 최고의 add in
  song kwangho | május 19, 2020 Ellenőrzött letöltés (Mit jelent ez?)

  최고의 add in

  Sunghan Lee (Közzétevő) | június 02, 2020

  안녕하세요. 송광호님 감사합니다.^^

Ugrás a tetejére